תקנון שימוש באתר אינטרנט "ELIOR" בכתובת ELIORDECOR.CO.IL 

1. כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת בראון עיצוב מחקר ופיתוח בע"מ ח.פ 515184455 "ELIOR" כתובת ELIORDECOR.CO.IL  (להלן: "החברה" ו/או "האתר" ו – "אליאור" בהתאמה).

 2. באתר זה תוכלו להתרשם ולרכוש ממגוון פריטים טרנדיים ומקוריים לעיצוב הבית, המשרד וחדרי ילדים (להלן: הפריטים") המיוצרים בישראל בעיצוב אישי וייחודי של אליאור.

 3. באתר קיימים פריטים אשר אינם עומדים למכירה באמצעות האתר, והם מוצגים לצורך התרשמות בלבד. לגבי אותם פריטים שלא ניתן לרכוש דרך האתר, הנכם מוזמנים להשאיר את פרטיכם באתר ונציג אליאור יחזור אליכם לצורך מתן מידע נוסף.

 4. תקנון זה, מסדיר את תנאי השימוש באתר (להלן "התקנון").

 5. הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן - "המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

 6. מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 7. אליאור רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

 8. האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

 9. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

 10. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

 11. השימוש באתר מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון, בטרם תעשה שימוש באתר. במידה שאינך מסכים להוראה מהוראות התקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.  

 12. השימוש באתר אסור למי שלא מלאו לו 18 שנים.

   

2. שינויים באתר ו/או הגבלת/הפסקת שירות

 1. יובהר כי אליאור רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

 2. לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון. ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

 3. למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר (ככל שנדרשת) ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.

 4. להפסיק את הפעלת האתר (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

 5. לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.

 6. לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי האתר, לרבות במבצעים הנערכים במסגרתו, בהטבות הניתנות מכוחו, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו"ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לאליאור בתקנון זה ו/או מכח הדין.
   

3. זכויות יוצרים

 1. זכויות יוצרים באתר אינטרנט "ELIOR " בכתובת ELIORDECOR.CO.IL  שמורות אך ורק לחברה.

 2. כל הזכויות שמורות, כולל אך לא רק, מלל, HTML, מצגות, גרפיקה וכן חומר מוצג של צד שלישי.

 3. אין לעשות שימוש פומבי או מסחרי כלשהו בתכני האתר, כולל אך לא רק, העתקה, תקצור, שכפול, פרסום, הוצאה לאור, הכנסת שינויים, מכירה, הפצה, הצגה.

 4. אין בהצגת הסימנים המסחריים של היזמת באתר משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי. כל שימוש בסימנים הנ"ל אסור על ידי צד שלישי. החברה תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק.

 5. לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.


3. היתר מוגבל

1. החברה מעניקה היתר מוגבל להציג על מחשב אישי, להדפיס, להוריד ולהשתמש במידע וזאת למטרות שימוש פרטי, פנימי, לימודי, לא-מסחרי בלבד, בפרט שיישמרו התנאים הבאים:

1.א. לא ייעשה שינוי של המידע; יישמרו כל זכויות היוצרים וזכויות קנייניות אחרות; כולל ציון מקור המידע.

1.ב. ללא הגבלת הנ"ל, אין להשתמש בכל מידע למטרות מסחריות או לכל הצגה פומבית מסחרית או לא מסחרית. כולל כל מידע או אזכור בתוך כל מידע, מוצר או שרות שהנך יוצר, מפיץ או מספק. העתקה או העברה של כל מידע לתוך אתר אינטרנט שלך או כל אתר אינטרנט או שרת.

2. החברה לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט ואשר מבוססת על מידע המוצג באתר וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית. 

3. החברה אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם), המוצעים באתר על ידי קישורים לאתרים אחרים או על ידי כל צד שלישי שהוא.

4. השימוש באתר והגלישה בו הם על סיכונו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. לא החברה ולא אף גורם אחר הקשור ליצירת האתר ו/או אחסנתו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים הנמצאים באתר.​

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, בין אם ע"י חסימת כתובת ה״איי-פי״* וכל סימן מזהה אחר, ללא צורך להמציא תירוץ או הסבר שיהיה מקובל על הגולש. * IP

 

4. גבולות האחריות

 1. לעיתים, התכנים המופיעים באתר מבטאים דעה אישית של הכותב ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו, ייעשו אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים באתר והחברה לא תישא בכל אחריות על כך.
 2. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק מידע מדויק, למרות זאת החברה מתנערת בזאת מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי השימוש באתר, לרבות כל אחריות בנוגע לאיכות, דייקנות, שלמות, עדכניות או התאמה למטרה ספציפית של המידע באתר או של כל מוצר או שרות המוזכרים באתר, לנזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים ומכל שימוש באתר, לנזקים הנובעים מכל שימוש במידע המופיע באתר.

 3. אתר זה עשוי להכיל אי-דיוקים, טעויות דפוס, או שגיאות אחרות. החברה אינה מקבלת על עצמה שום התחייבות לעדכן את המידע או להודיע על התפתחות נוספת בנוגע לתחומים המוזכרים.

 4. המידע עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה. החברה לא תישא בחבות או באחריות כלשהי לאי אילו נזקים שייגרמו בקשר לתכני או שירותי האתר.

 5. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או בעליו של האתר ביחס לכל מוצר המופיע בו ו/או נרכש באתר.

 6. יתכנו תקלות טכניות ו/או נובעות מצד ג' שתגרומנה להפרעות בזמינות האתר. אין החברה מתחייבת על זמינות האתר בכל עת, ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השרות/הורדת האתר מהסיבות שפורטו לעיל.

 

5. קישורים

 1. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.

 2. החברה אינה אחראית לתכנים של אתרים מקושרים אלו ולא אחראית לנכונות או להתאמה של המידע המופיע באתרים אלו. 

 3. הכללת הקישורים באתר אינה מצביע על תמיכה של החברה באתרים המקושרים. השימוש בקישורים הינו באחריות המשתמש.

 4. אזכור לכל מידע, מוצר או שרות של צד שלישי באתר או באתרים המקושרים, אין משתמע מכך תמיכה/אישור מצד החברה.

 

6. מכירות באתר​

 1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ופתוח לכל אדם מגיל 18 ומעלה.

 2. המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, דהיינו מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי, בהתאם להוראות הקיימות באתר.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין, ככל וחל תשלום מע"מ לפי כל דין.

 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים כפי שהיא מוצאת לנכון, כולל מבצעים וביטולם.

 6. במעמד רכישת המוצרים יתבקש המזמין לספק את הפרטים הבאים: שמו המלא, מספר תעודת זהות, שם העסק / שם החברה, מספר ח.פ., כתובת למשלוח המוצר, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום. 

 7. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

 8. הליך הרכישה יתבצע על ידי בחירת המוצר, כך שיתווסף לסל הקניות, ולאחר מכן כניסה לסל הקניות, מילוי פרטים אישיים  לצורך משלוח ופרטי אמצעי התשלום.

 9. לכל מוצר ישנו "דף מוצר" ובו פרטי המוצר ומחירו. 

 10. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה לכתובת הדוא"ל שמסר הלקוח.

 11. מובהר, כי במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

 12. המכירה באתר מותנית בכך שהמזמין עמד בהוראות תקנון זה במלואן והתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה. המכירה תיחשב כאילו הושלמה רק עם ביצוע התשלום ומשלוח הודעה על ידי החברה. השלמת המכירה מותנית בכך שהמוצר קיים במלאי בעת השלמת המכירה. תשומת ליבך, כי כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

 13. יובהר, כי במידה ויתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי החברה במועד רכישת המוצר באתר, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, ניצור עמך קשר טלפוני על מנת לבצע בירור בקשר עם קידום הזמנתך.

 14. החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

 15. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה ולא תהווה עילה לביטול העסקה. 

 16. החברה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

 17. הזמנות המבוצעות באתר אינן מאושרות באופן אוטומטי והן תלויות באישור החברה על מנת לבצען. אישור החברה מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידה, זמינות מלאי ואזורי משלוח. החברה שומרת על זכותה לסרב לביצוע הזמנה מכל סיבה שהיא עפ"י דין.

 

7. שמירה על פרטיות המשתמש​

 1. אתר  www.ELIORDECOR.CO.IL   תתחייב בזאת לשמור על פרטיותך.

 2. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מגורמים שלא בשליטתה, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח אם מידע זה ואבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. 

 3. עם הרישום שלך במאגר המידע של החברה, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים, דוא"ל, דואר וכיוצ"ב, מידע בדבר שירותיה ו/או מידע פרסומי ו/או מידע אחר. 

 4. אם לא יהא המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה, עליך להודיע כי אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור. 

 5. הפרטים שיתקבלו ממך באתר ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטיים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אותך אישית. 

 6. כל מידע אישי אשר יישלח אלינו באמצעות טופס "צור קשר" יישאר חסוי. לעולם לא נשתמש בדואר האלקטרוני שלך חוץ מאשר לשלוח אליך את הניוזלטר שלנו או להשיב על שאלותיך שנשלחו אלינו באמצעות טופס "צור קשר".

 7. זכותך בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" שיופיע בעת קבלת הניוזלטר בדואר האלקטרוני.

 

8. שרות לקוחות​

 1. לכל שאלה בכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא"ל של החברה, כפי שמופיעה באתר החברה. 

 2. לא ניתן לבצע כל הזמנה דרך הדוא"ל של החברה, למעט אם נמסר ללקוח אחרת באופן מפורש. 

 

9. מדיניות החזרות, זיכויים ומשלוחים

9.א. משלוחים

 1. זמן הכנת המוצרים: מכיוון שמרבית המוצרים הם made to order, מוכנים לאחר הרכישה, ידרשו בין 1-14 ימי עסקים (לא כולל סופי שבוע וחגים) להכינם, אלא אם הם נמצאים במלאי.

 2. זמן משלוח: החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר מרגע שהם מוכנים, ותוך פרק הזמן לפי סוג האספקה שנבחר על ידי הלקוח: דואר רשום - עד 14 ימי עסקים, באמצעות דואר ישראל ובכפוף לו, משלוח לנקודת מסירה - יום עסקים למחרת, באמצעות שירות ״פיק-אפ״, שליח עד הבית - בין 3-5 ימי עסקים, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, שליח לתמונות ממוסגרות - בין 5-7 ימי עסקים, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, רלוונטי רק לגבי התמונות הממוסגרות, אלא אם כן נכתב אחרת באתר ו/או סוכם בין החברה למזמין כי יבוצע איסוף עצמי. 

 3. איסוף עצמי של הזמנות מותנה בתיאום מראש ובהגעה לנקודת האיסוף בהתאם לכל מוצר - ברחוב ערוגות הבושם 4, חדרה או מאיזור תל אביב. יודגש, כי על מזמין המעוניין באיסוף עצמי לעקוב אחר ההוראות להזמנה באיסוף עצמי כפי שמצויים באתר, וכן להמתין להשלמת תיאום פרטי האיסוף.

 4. אספקת מוצר תיעשה באמצעות שליח ואך ורק במידה והתשלום עבור המוצר בוצע במלואו (לרבות התשלום עבור דמי המשלוח).

 5. התשלום עבור דואר רשום הינו 20 ₪, קבלת החבילה תהיה עד 14 ימי עבודה באחריות דואר ישראל. 

 6. התשלום עבור שליחות ״פיק-אפ״ (איסוף מנקודות מסירה שונות בקרבת הלקוח) הינו 22 ₪, קבלת החבילה תהיה ביום העסקים למחרת האיסוף (לא כולל סופי שבוע, חגים וחופשות). 

 7. התשלום עבור "שליח עד הבית" הינו כ 40 ₪. זמן האספקה תלויים במסלול השליח בכל איזור בהתאם לחברת המשלוחים. השליח יתאם אתכם לטלפון הנייד שהזנתם בעת הרכישה לפני הגעתו. במידה וזמני המשלוח אינם נוחים לכם, מומלץ להיערך מראש לפתרון חלופי במידת האפשר - למשל, השארת המשלוח אצל שכנים. שימו לב - במידה ונתתם אישור להשארת המשלוח מחוץ לדלת הבית וללא השגחה, החברה לא תישא באחריות על תוכן המשלוח, ולא יערך החזר במידה ונפגם.

 8. באזורים מרוחקים ממרכז הארץ, ליישובים אשר מעבר לקו הירוק, ו/או שהגישה אליהם מוגבלת בשל שיקולים ביטחוניים ו/או שיקולים מוניציפאליים אחרים ייתכן עיכוב של עד 21 ימי עסקים במועד האספקה, ועיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. לחילופין, ייתכן שלא יסופקו כלל שרותי משלוח - במקרה זה אצור אתכם קשר ובמידה ולא ימצא פתרון שמקובל עליכם, תוכלו לבטל את ההזמנה ולקבל החזר כספי מלא. 

 9. תנאי משלוח מיוחדים עבור שליח עד הבית לתמונות ממוסגרות ממחלקת עיצוב הבית או ציורים מקוריים הינו 80 ש"ח לאיזור המרכז (חדרה עד גדרה), או בתוספת עלות 60 ש״ח לאזורים המרוחקים מהמרכז. לצערינו מטעמים טכניים, לא נוכל לספק עד הבית משלוחים ליישובים מעבר לקו הירוק ולא ישלחו משלוחים ליישובים אלה - אם אתם גרים ביישוב שכזה, אנא צרו איתנו קשר וננסה יחד למצוא פתרון. 

 10. זמן האספקה של שליח עד הבית תלויים במסלול השליחים בכל איזור, בהתאם לחברת המשלוחים. לא ניתן לדעת מראש בדיוק באיזו שעה יגיע השליח. השליח יצור אתכם קשר בטלפון הנייד שהזנתם בעת הרכישה לפני הגעתו. יש להשאר זמינים בנייד זה משום שזו הדרך היחידה להשיגכם על מנת לתאם קבלת המוצר. במידה וזמני המשלוח אינם נוחים לכם, מומלץ להיערך מראש לפתרון חלופי במידת האפשר - למשל, השארת המשלוח אצל שכנים. שימו לב - לא מומלץ לאשר השארת המשלוח מחוץ לדלת הבית ללא השגחה, במידה ואשרתם זאת - החברה לא תישא באחריות על תוכן המשלוח במידה ויפגם. בכל תקלה אנא צרו איתנו קשר וננסה לעזור מיידית.

 11. דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה אל מחוץ לישראל.

 12. משלוח עבור כל חבילה במשקל של עד 20 ק"ג, ובתנאי שגודלה אינו עולה על 50/50 ס״מ, כרוך בעלות של 40 ₪. 

 13. יודגש, כי יתכן ומשלוח של כל חבילה במשקל של עד 20 ק"ג ליישובים מרוחקים מאוד ממרכז הארץ, או לאחר הקו הירוק יהיה כרוך בעלות של 80 ₪ או שלא יתאפשר כלל או שיתאפשר באיסוף עצמי בלבד. אצור אתכם קשר לתוספת תשלום במידה וזה המצב.

 14. יודגש כי במשלוח גדול מ50/50 ס״מ, ו/או הנחלק לשתי חבילות נפרדות מפאת גודלו או מסיבות טכניות, יתכן שהמשלוח יחוייב בסכום כפול, דהיינו 80 ש״ח, כשני משלוחים נפרדים. במידת הצורך, אצור אתכם קשר.

  1. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעד הבלעדי של המזמין במקרה של איחור ו/או עיכוב באספקת המוצרים הינו אך ורק הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה.

  3. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

 

9.ב. מדיניות החזרות וזיכויים​​​​​

 1. ביטול הרכישה יתבצע באמצעות משלוח דוא"ל דרך כתובת הדוא"ל של החברה אלא אם נמסר ללקוח אחרת באופן פרטני.

 2. החברה פועלת על פי חוקי מדינת ישראל ולפיכך נבקש לציין כי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"א-2010, ולפרק ג' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, יוכל הצרכן להחזיר את הפריט בתוך 14 יום מיום קבלתו, ובתנאי שלא נעשה בו שימושו/או לא נפל בו שום פגם ו/או נזק.

 3. האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין, ובמסגרת הזמן הנקוב לעיל הינה על הלקוח המזמין בלבד.

 4. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות משלוח ולא בעצמו, הוא מעניק לחברה את שיקול הדעת הבלעדי להכריע אם המוצר ניזוק ואם לאו. במידה שיש פגם במוצר, כספו של הלקוח לא יוחזר.

 5. בהתאם  לסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך שביניהם.

 

 

10. הסכמה לתנאיי השימוש באתר​​​​​

 1. השימוש באתר מעל גיל 18.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאיי השימוש.

 3. בנוסף, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

  2. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

  3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

  4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

 

11. נגישות​​​​​

 1. אתר האינטרנט של החברה משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לאתרי אינטרנט למשתמשים בעלי מוגבלויות.

 2. החברה שמה חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר, והשקיעה משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 3. מערכת הנגישות באתר מופעלת על ידי תוכנת הנגשה ומופעלת באמצעות שרת הנגשה ייעודי. התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט  WCAG 2.0 לרמה AA . 

 4. חרף מאמצי החברה לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.

 5. החברה ממשיכה במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

 

12. שונות​​​​​

 1. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 2. תנאיי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאיי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה, תנאיי שימוש אלו יגברו.

 3. על תנאיי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
   

 

 

3127/1/3

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ?

כתבו לנו ונשמח לעזור!

נשמח לשמוע מכם:

054-7204748

עקבו אחרינו - זה שווה!

 • Elior Decor Facebook
 • Elior Decor Pinterest
 • Elior Decor Instagram

© 2017 by Elior Bar On