תקנון שימוש באתר אינטרנט “ELIOR” בכתובת ELIORDECOR.CO.IL

כללי

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת בראון עיצוב מחקר ופיתוח בע”מ ח.פ 515184455 “ELIOR” כתובת ELIORDECOR.CO.IL  (להלן: “החברה” ו/או “האתר” ו – “אליאור” בהתאמה).
 • באתר זה תוכלו להתרשם ולרכוש ממגוון פריטים טרנדיים ומקוריים לעיצוב הבית, המשרד וחדרי ילדים (להלן: “הפריטים”) המיוצרים בישראל בעיצוב אישי וייחודי של אליאור.
 • באתר קיימים פריטים אשר אינם עומדים למכירה באמצעות האתר, והם מוצגים לצורך התרשמות בלבד. לגבי אותם פריטים שלא ניתן לרכוש דרך האתר, הנכם מוזמנים להשאיר את פרטיכם באתר ונציג אליאור יחזור אליכם לצורך מתן מידע נוסף.
 • תקנון זה, מסדיר את תנאי השימוש באתר (להלן “התקנון”).
 • הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן – “המשתמש”) מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.
 • מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • אליאור רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.
 • האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
 • הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
 • מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.
 • השימוש באתר מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון, בטרם תעשה שימוש באתר. במידה שאינך מסכים להוראה מהוראות התקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.
 • השימוש באתר אסור למי שלא מלאו לו 18 שנים.

שינויים באתר ו/או והגבלת/הפסקת שירות

 • יובהר כי אליאור רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:​
 • לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון. ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
 • למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר (ככל שנדרשת) ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.
 • להפסיק את הפעלת האתר (בין באופן זמני ובין לצמיתות).
 • לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.
 • לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי האתר, לרבות במבצעים הנערכים במסגרתו, בהטבות הניתנות מכוחו, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו”ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לאליאור בתקנון זה ו/או מכח הדין.

קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או במסגרת מועדון לקוחות אליאור ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד מחשב/ קבצים גרפיים וכיו”ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain name) ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו (להלן – “החומר המוגן”) הינן של אליאור בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לאליאור להשתמש בהם כגון שותפים עסקיים).
 • אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו”ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של אליאור ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של אליאור ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 • מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).
 • אין בהצגת הסימנים המסחריים של היזמת באתר משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי. כל שימוש בסימנים הנ”ל אסור על ידי צד שלישי. אליאור תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק.
 • לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.
 • מובהר כי השם “אליאור” הוא קניינה של אליאור בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב.

תוכן האתר

 • האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של אליאור ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו לרבות רכישה דרך האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אליאור.
 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי אליאור אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו לרבות הפעולות הנעשות בקשר עם כך.
 • אליאור אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע בפרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).
 • אליאור תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 21 לעיל מובהר כי אליאור אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ה’ להלן.
 • תשומת הלב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.
 • מודגש שוב כי אליאור רשאית לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו בכל עת (ר’ הוראות פרק ב’ שלעיל).

היתר מוגבל

 • אליאור מעניקה היתר מוגבל להציג על מחשב אישי, להדפיס, להוריד ולהשתמש במידע וזאת למטרות שימוש פרטי, פנימי, לימודי, לא-מסחרי בלבד, בפרט שיישמרו התנאים הבאים:
 • לא ייעשה שינוי של המידע; יישמרו כל זכויות היוצרים וזכויות קנייניות אחרות; כולל ציון מקור המידע.
 • ללא הגבלת הנ”ל, אין להשתמש בכל מידע למטרות מסחריות או לכל הצגה פומבית מסחרית או לא מסחרית. כולל כל מידע או אזכור בתוך כל מידע, מוצר או שרות שהנך יוצר, מפיץ או מספק. העתקה או העברה של כל מידע לתוך אתר אינטרנט שלך או כל אתר אינטרנט או שרת.
 • אליאור לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט ואשר מבוססת על מידע המוצג באתר וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית.
 • אליאור אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר. כמו כן, אליאור אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם), המוצעים באתר על ידי קישורים לאתרים אחרים או על ידי כל צד שלישי שהוא.
 • השימוש באתר והגלישה בו הם על סיכונו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. לא אליאור ולא אף גורם אחר הקשור ליצירת האתר ו/או אחסנתו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים הנמצאים באתר.
 • מודגש, כי אליאור שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, בין אם ע”י חסימת כתובת ה״איי-פי- IP וכל סימן מזהה אחר, וללא צורך להמציא תירוץ או הסבר שיהיה מקובל על המשתמש.

הגבלת האחריות

 • אליאור אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות מידע הכלול ב”תוכני גולשים” ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו .מודגש שוב כי כל המידע והנתונים המופיעים באתר הם כלליים ונכללים בו לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד. בנוסף, האתר עשוי לכלול מידע שאינו מדויק או מעודכן ועל המשתמש לבדוק ולוודא את נכונות המידע ועדכניותו לפני עריכת כל שימוש בו.
 • מודגש, כי לעיתים התכנים המופיעים באתר מבטאים דעה אישית של הכותב ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו, ייעשו אפוא על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמשים באתר ואליאור לא תישא בכל אחריות על כך.
 • אליאור אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפייה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו”ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אליאור אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש באתר במסגרת מימוש החברות במועדון הלקוחות אליאור, לרבות בהרשמה למועדון הלקוחות אליאור (כגון כשל בקליטת הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באופן מדויק ומלא) ו/או במימוש ההטבות הניתנות במסגרת מועדון לקוחות אליאור (כגון כשל בקליטת הקודים המוזנים על ידי המשתמש בהתאם להנחיות באתר וכיו”ב) ו/או בכל הקשור עם השימוש במועדון לקוחות אליאור במסגרת האתר (וכן אליאור אינה אחראית לפגמים במימוש החברות במועדון לקוחות אליאור באמצעות האפליקציה ו/או המוקד הטלפוני ו/או כל פלטפורמה בה יתאפשר מימוש החברות כאמור).
 • אליאור לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על אליאור אחריות כלשהי, במקרה של תקלה כלשהי המשתמש מוזמן לפנות לאליאור בטל- 054-7204748 או לדוא”ל  ולדווח על התקלה.
 • מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של האתר יינתן שיקול דעת מלא לאליאור להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר.
 • אליאור אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של אליאור, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.
 • הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו, לרבות במסגרת מועדון לקוחות אליאור, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי אליאור ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר ו/או מועדון לקוחות אליאור ו/או תקנון זה.
 • המשתמש מתחייב לשפות את אליאור ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

קישורים

 • האתר עשוי להכיל קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי אליאור אינה שולטת או מפקחת על התכנים באתרים הנ”ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין היא נושאת בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ”ל. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת אליאור לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על אליאור אחריות כלשהי בגינם.
 • כמו כן, אליאור אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אליאור רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • האתר עשוי להכיל פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים. מובהר כי אליאור אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו”ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

קישורים לאתר

 • אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו”ב).
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • המשתמש מסכים כי אליאור רשאית להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר

 • אין לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור אליאור מראש ובכתב.
 • אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
 • אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
 • אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת -frame. 36). אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להעלות תוכן גולשים לאתר.
 • אין לעשות קישור (“לינק”) לאתר.
 • אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר (לרבות לצורך העלאת תכני גולשים).
 • אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו (כגון על ידי יירוט).
 • אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
 • אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 • המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי אליאור רשאית למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

ביצוע רכישות באתר

 • באמצעות האתר יתאפשר למשתמש להתרשם ממגוון פריטים שמשווקת אליאור, ולרכוש מתוכם פריטים.
 • יובהר, כי תצלומי הפריטים באתר מיועדים להמחשה בלבד. אליאור עושה ככל יכולתה על מנת שתצלומי הפריטים ישקפו נאמנה את המראה שלהם בפועל. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים שמקורם במגבלות טכניות (כגון: בעיות גרפיקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות וכו’). מובהר בזאת, כי לאליאור לא תהיה אחריות כלשהי בגין ההבדלים הנ”ל וכי טעות בתיאור המוצר לא תחייב את אליאור ולא תהווה עילה לביטול העסקה.
 • קיימים פריטים שאינם עומדים למכירה באמצעות האתר, והם מוצגים לצורך התרשמות בלבד. לגבי אותם פריטים שלא ניתן לרכוש דרך האתר, הנכם מוזמנים להשאיר את פרטיכם באתר ונציג אליאור יחזור אליכם לצורך מתן מידע נוסף.
 • הרכישה באתר מותרת אך ורק לצרכים אישיים. חל איסור לרכוש באתר פריטים לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים. אליאור שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר נעשו למטרות מסחריות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך אליאור לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי ו/או הזמנה מיוחדת ו/או ביטול העסקה.
 • המחיר שבו יחויב הקונה דרך האתר, הוא המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה על ידו.
 • אליאור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי דין, ככל וחל תשלום מע”מ לפי כל דין.
 • אליאור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים כפי שהיא מוצאת לנכון, כולל מבצעים וביטולם, בכל עת וללא מתן הודעה מראש.
 • ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.
 • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
 • המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.
 • בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (שם ומס’ חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 • ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, אליאור לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לאליאור בשל כך.
 • בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.
 • הליך הרכישה יתבצע ע”י בחירת המוצר, מבין כל האפשרויות שבדף כל מוצר, כך שיתווסף לסל הקניות, ולאחר מכן כניסה לסל הקניות, מילוי פרטים אישיים לצורך משלוח ופרטי אמצעי תשלום.
 • התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד ובאמצעות פיי פאל, (ללא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי). ניתן לבצע רכישה בתשלומים באמצעות אשראי טלפוני. בהתקשרות למספר 055-7046972.
 • המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן- “ההזמנה”).
 • לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק אליאור את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שאליאור תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי ו/או ייכולת ייצור בהזמנה מיוחדת. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
 • לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם אליאור לצורך הסדרת אישור התשלום וביצוע העסקה. יובהר כי אי השלמת העסקה כאמור, יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 • המכירה באתר מותנית בכך שהמזמין עמד בהוראות תקנון זה במלואן והתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה. המכירה תיחשב כאילו הושלמה רק עם ביצוע התשלום ומשלוח הודעה על ידי אליאור. השלמת המכירה מותנית בכך שהמוצר קיים במלאי ו/או אליאור הסכימה לייצרו. תשומת ליבך, כי כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה ו/או הסכמתה של אליאור לייצור המוצר בהזמנה מיוחדת.

זמינות פריטים במלאי

 • פריטים המוצעים למכירה באתר זה יסופקו בתנאי שהם מצויים במלאי בעת ביצוע ההזמנה.
 • במקרה חריג, שבו לאחר קבלת אישור הזמנה לא יהיה ניתן לספק את הפריט המוזמן, נציג אליאור ייצור קשר עם המשתמש ויציע לו לבצע הזמנה אחרת ו/או הזמנה מיוחדת ו/או לבטל את ההזמנה המקורית.
 • יודגש, כי אליאור איננה מתחייבת כי פריטים המוצגים על ידה למכירה באתר יהיו זמינים בכל עת.
 • אליאור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לשווק כל פריט מהפריטים המוצעים על ידה באתר, וזאת בכל עת וללא מתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

מדיניות אספקה, החזרות, זיכויים ומשלוחים של מוצרים הנרכשו מן האתר

 • הזמנות המבוצעות באתר אינן מאושרות באופן אוטומטי והן תלויות באישור אליאור על מנת לבצען. אישור אליאור מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידה, זמינות מלאי ואזורי משלוח. ואליאור שומרת על זכותה לסרב לביצוע הזמנה מכל סיבה שהיא עפ”י דין.
 • מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 • אליאור תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.
 • מכיוון שהמוצרים באתר הם made to order מוכנים לאחר הרכישה, ידרשו בין 1-14 ימי עסקים להכינם.
 • אספקת המוצר תיעשה עם מוכנותו, וזאת לפי בחירתכם את שיטת המשלוח, ורק לאחר שהתשלום בגין המוצר ודמי המשלוח בוצעו במלואם.
 • דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה אל מחוץ לישראל.
 • יובהר, כי באזורים מרוחקים ממרכז הארץ ו/או שהגישה אליהם מוגבלת בשל שיקולים ביטחוניים ו/או שיקולים מוניציפאליים אחרים ייתכן עיכוב של עד 21 ימי עסקים במועד האספקה, ועיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר, מקרה שלא ניתן יהיה לספק מוצרים מעבר לקו הירוק מטעמים שאינם בשליטת החברה, יהיה על המזמין לתאם שליחות חלופית עם החברה.
 • אליאור לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעד הבלעדי של המזמין במקרה של איחור ו/או עיכוב באספקת המוצרים הינו אך ורק הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה.
 • התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בביט ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.
 • מועד אספקת המוצרים המצוין באתר, ביחס לכל מוצר, מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות שנבחרה ע”י אליאור במועד רכישת המוצר (לא כולל ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינה ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה וסיום הכנת המוצר אשר כאמור יכולה להימשך עד 14 ימי עסקים.
 • מודגש כי הזמנה שבוצעה ושולמה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.
 • אליאור לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. אליאור לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לאליאור מראש, תנקוט אליאור במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בפרק ד’ שלהלן.
 • אליאור, או מי מטענה, לא יהיו אחראים לאיחור במסירה בשל אירועים שאינם ניתנים לשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם אחר הנובע מכוח עליון.
 • בכל מקרה של איחור במסירה, הנך מוזמן ליצור קשר עם נציג אליאור בטלפון 055-7046972 או בדוא”ל.

בעת ביצוע הרכישה, באפשרותך לבחור את הדרך המועדפת עליך לקבלת הפריט המוזמן כמפורט להלן:

באמצעות שליח עד בית הלקוח – 5 ימי עסקים.

המוצר יגיע לכתובת שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר ו/או סוכם בין אליאור למזמין. משלוח עבור כל חבילה במשקל של עד 20 ק”ג ובגודל שאינו עולה על 50/50 ס”מ, כרוך בעלות של כ 40 ₪.

יודגש כי עבור תמונות ממוסגרות ממחלקת הדפסי אומנות באתר, עלות משלוח עד הבית הנה 80 ש”ח, עד שלוש תמונות ועד גודל 70/100 ס”מ. למשלוח של תמונות מעל שלוש יחידות, או מעל גודל 70/100 ס”מ, יתכן ויתווספו עלויות נוספות – ובמקרה זה החברה תיצור קשר עם המזמין.

יודגש, כי יתכן ומשלוח של כל חבילה במשקל של עד 20 ק”ג ליישובים מחוץ למרכז הארץ, (לא יתבצעו משלוחים מעבר לקו הירוק) יהיה כרוך בתוספת עלות של 60 ₪ (לדוגמה, סה”כ עבור משלוח עד הבית לאזורים מרוחקים עבור תמונות ממוסגרות יהיה – 140 ₪), ובמקרה זה החברה תיצור קשר עם המזמין.

עוד יובהר כי במשלוח הגדול מ 50/50 ס”מ ו/או הנחלק לשתי חבילות נפרדות, הן מפאת גודלו והן מסיבה טכנית, יתכן חיוב כפול דהיינו 80 ש״ח, כשני משלוחים נפרדים, ובמקרה זה החברה תיצור קשר עם המזמין. אין משלוחים לתמונות שגודלן עולה על 110/70 ס״מ – תמונות אלה ניתנות לאיסוף עצמי מתל אביב.

באמצעות שליחות לנקודות מסירה ברחבי הארץ – 2-5 ימי עסקים – השירות אינו זמין עד להודעה חדשה, אתכם הסליחה.

החבילה תשלח לנקודת מסירה שתבחר על ידי אליאור, הקרובה לכתובת שהוזנה בעת הרכישה תוך 2-5 ימי עסקים. כאשר המשלוח יגיע לנקודת המסירה, תשלח הודעה לנייד שהוזן וניתן יהיה לאספו מנקודת המסירה עד 48 שעות מרגע הגעתו אליה. יודגש כי אי משיכת המשלוח יוביל להחזרת המשלוח לשולח ולמשלוח חדש בעלות 22 ש”ח כמפורט לעיל. בכל בעיה יש ליצור קשר במספר 055-7046972.

איסוף עצמי

ניתן לאסוף את הפריט המוזמן באופן עצמי, ובתיאום מראש מרחוב ערוגות הבושם 4 חדרה, או מאזור תל אביב, לפי סוג המוצר- ללא עלות. הוראות הגעה לאיסוף ישלחו ללקוח.

יודגש כי על מזמין המעוניין באיסוף עצמי לעקוב אחר ההוראות להזמנה באיסוף עצמי כפי שמצויים באתר, וכן להמתין להשלמת תיאום פרטי האיסוף.

יודגש כי במוצר גדול במיוחד, יחולק המשלוח בהתאם למספר יחידות האריזה המתאימות למוצר וחיוב המשלוח יבוצע בהתאם לסוג המשלוח ומספר היחידות בהתאמה.

קבלת הפריט המוזמן

בעת אספקת המוצר, רשאית אליאור לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסיה המוצר.

ביטול רכישה/החלפה

 • מכיוון שמוצרי אליאור הינם מוצרים המיוצרים באופן אישי ופרטני לכל לקוח, על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות, אזי אין אפשרות לבטל הזמנה לאחר התחלת ביצועה. ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק אם טרם התחילה אליאור בביצועה.
 • יובהר כי תחילת ייצור ההזמנה הנו יומיים (48 שעות) לאחר ביצוע ההזמנה ואישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי.
 • בקשה לביטול לאחר הזמנה יעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב בלבד לאליאור, באמצעות משלוח דוא”ל לכתובת, אלא אם נמסר ללקוח אחרת.
 • תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי אליאור. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

ביטול עקב פגם

 • בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, אליאור תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר.
 • יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע ועד 3 מ”מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב לייצור בפועל.
 • החזר כספי ללקוח יינתן ללקוח רק לאחר החזרת המוצר הפגום לאליאור על חשבון הלקוח, ההחזר הכספי ייעשה באותו אמצעי תשלום בו בוצעה ההזמנה.
 • אליאור תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ואליאור תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אליאור בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 • בהינתן כי המשתמש מבקש להחליף/לבטל מוצר אשר הוזמן כמוצר הקיים במלאי, ואשר לא בוצעה כל התאמה למשתמש, אליאור תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבה מהקונה סכום כלשהו פרט לדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט שהוזמן או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ההחזר הכספי לא כולל את דמי המשלוח.
 • במידה שהקונה קיבל לידיו את הפריט שהזמין, יהיה עליו להחזירו לאליאור ברחוב ערוגות הבושם 4 בחדרה (בתיאום מראש). יודגש כי החזרת המוצר לרבות דמי המשלוח /החזרה עצמית הנה באחריותו המלאה של הרוכש.
 • הפריט יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • יודגש כי מאחר שכל המוצרים מיוצרים בהזמנה מיוחדת על פי הפרמטרים שנמסרו, אזי לא ניתן לבטל הזמנה של פריט אשר הוזמן בהזמנה מיוחדת או שיוצרו במיוחד עבור המשתמש וכן מוצרים שלא ניתן לארוז אותם מחדש בהתאם לאריזתם המקורית.
 • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה ו/או אי אספקה במועד ו/או עקב כל הפרה אחרת של התקנון בידי אליאור, יחולו ההוראות הבאות:
 • במקרה שייצור המוצר לא התחיל, אזי אליאור תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובו של הקונה עקב העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבו מהקונה דמי ביטול כלשהם.
 • במידה שהקונה קיבל לידיו את הפריט שהוזמן, הוא יוכל להחזיר את הפריט הפגום בדרכים המפורטות בסעיף 87 שלעיל.
 • יודגש, כי אליאור לא תשיב לקונה כספים ששולמו על ידו ולא תבטל את חיובו, בטרם יושב לרשותה הפריט שהקונה מבקש לבטל את רכישתו.
 • אליאור רשאית לבטל עסקה ולהשיב ללקוח את כספו במקרה בו נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • יודגש כי הזמנה של פריט אשר בוצע בהזמנה מיוחדת אינה ניתנת לביטול.

אחריות לפריטים

 • כל המוצרים באתר כוללים אחריות ל-12 חודשים אלא אם צויין אחרת.
 • במקרה של מוצר פגום או תקול יש לפנות לאליאור בטל- 054-7204748 או לדוא”ל ולדווח על התקלה.
 • האחריות אינה כוללת נזק פיזי למוצר (שבירה, קריעה וכד’…) ו/או כתוצאה משימוש לא נכון (מגע עם מים למוצרים שאינם מיועדים לכך, שימוש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים, חיבור למתח לא מתאים וכד’…) ו/או נזק שנגרם בהובלה שבוצעה באיסוף עצמי. במקרה של משלוח עד הבית, חובה על המזמין לבדוק את המוצר ולהודיע תוך 48 שעות ממועד המסירה באם התגלה פגם.
 • אליאור אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי אליאור בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

פרטיות

 • אליאור מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של אליאור.
 • מוסכם בזאת, כי אין באמור כדי להגביל את אליאור ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד’), ושימוש זה יהיה מותר וייעשה על ידי אליאור ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתם הבלעדי.

סודיות המידע

 • אליאור נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו, וזאת, בין היתר, על ידי שימוש במערכות מתקדמות לאבטחת נתונים. יחד עם זאת, למרות מאמצי אליאור אבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, ואליאור ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או הפרטים שיתקבלו ממך באתר ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטיים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אותך אישית.
 • כל מידע אישי אשר יישלח אל אליאור באמצעות טופס “צור קשר” יישאר חסוי. ואליאור לא תשתמש בדואר האלקטרוני של המשתמש, חוץ מאשר לשלוח את הניוזלטר של אליאור או להשיב על שאלות המשתמש אשר נשלחו באמצעות טופס “צור קשר”.
 • המשתמש זכאי בכל עת להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר באמצעות לחיצה על הקישור “הסרה מרשימת התפוצה” שיופיע בעת קבלת הניוזלטר בדואר האלקטרוני.

רשימת דיוור

 • בעצם מסירת פרטי המשתמש לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, מביע המשתמש את הסכמתו לקבל דבר פרסומת ישירות לדוא”ל ו/או לכתובת מגוריו ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותו, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד אליאור ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 • תשומת לבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לאליאור על סירובך לקבל דברי פרסומת (להלן: “הודעת סירוב”), כאמור לעיל.
 • הודעת הסירוב מטעמך תינתן בכתב לאליאור בדוא”ל  או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת – וזאת על פי בחירת המשתמש.

שמירת הזכות לשינויים

 • אליאור שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי לתת כל הודעה על כך מראש. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת אליאור ו/או מי מטעמה.
 • מוסכם בזאת, כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אליאור, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.
 • יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

סיום ההתקשרות

אליאור שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בנוסף, רשאית אליאור לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

איסור על שימוש בלתי חוקי באתר

אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף תמונות ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, ואליאור שומרת לעצה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

דין ושיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב – יפו בלבד.

שרות לקוחות

 • לכל שאלה בכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא”ל של אליאור, כפי שמופיעה באתר החברה.
 • לא ניתן לבצע כל הזמנה דרך הדוא”ל של אליאור, למעט אם נמסר ללקוח אחרת באופן מפורש.

נגישות

 • אתר האינטרנט של אליאור משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לאתרי אינטרנט למשתמשים בעלי מוגבלויות.
 • אליאור שמה חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר, והשקיעה משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.
 • מערכת הנגישות באתר מופעלת על ידי תוכנת הנגשה ומופעלת באמצעות שרת הנגשה ייעודי. התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט  WCAG 2.0 לרמה AA .
 • חרף מאמצי אליאור לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.
 • אליאור ממשיכה במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

שונות

 • אליאור אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
 • תנאיי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאיי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה, תנאיי שימוש אלו יגברו.
 • רישומי המחשב הפנימיים של אליאור ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.